When you are visiting and using this website (the “Website”), cookies or other technologies such as pixels (collectively the “cookies”) are activated on your device. Cookies are small-content files that are used to store and receive identifiers and other information about the computers, phones and other devices from which you access the Website and help us to provide, protect and improve the services we offer.

By using cookies, we are enabled to offer you content and services that best meet your needs and interests. Cookies allow us to record information regarding your visit to the Website, and their use will make your next visit easier and faster.

WHAT COOKIES DO WE USE?

ESSENTIAL COOKIES

When you are visiting and using the Website for informational purposes only, i.e. unless you register or give us your consent, we only collect the data that your browser transmits to our server, which is necessary to enable us to display the Website to you and guarantee the stability and security of its use.

PREFERENCE COOKIES

Preference cookies collect information regarding your choices and preferences and allow us to remember your language or other local settings and to customise the Website accordingly.

STATISTICAL COOKIES

This type of cookies is used to improve the functioning of the Website. They allow us to recognise and track the number of visitors and to monitor how visitors use the Website. They help us to improve the way the Website works, for example by enabling users to easily find what they are searching. These cookies do not collect information that can uniquely identify you.

We use these tools to analyse and regularly improve the functionality of our Website. We may use the statistics obtained to improve the user experience and to make your visit to the Website more interesting for you as a user.

MARKETING COOKIES

These are used to track the preferences of the Website user for the purpose of targeting advertising, i.e. displaying marketing and advertising communications (also on third-party sites) in accordance with these preferences.

Marketing cookies use third-party tools. These marketing cookies will only be used on the basis of your consent.

We may use the following marketing tools on our Website:

 • Google Analytics advertising features beyond basic analytic functions (you can find more information HERE);

 • Additional Hotjar services that may process user information as part of Website optimization (you can find more information HERE);

 • Adform - a tool that uses cookies to display ads relevant to the user, to improve campaign performance reports or to prevent the user from seeing the same ad multiple times (you can more information HERE);

 • Marketing tools of Seznam.cz, a.s., which enable the implementation of advertising displayed in search engines and in the content and partner network of Seznam.cz (you can find more information HERE);

 • Marketing tools of Facebook Ireland Ltd. for targeting and displaying advertising (you can find more information HERE and HERE);

 • Tools from Sailthru, Inc. for targeting and displaying advertising (you can find more information HERE);

 • Marketing and statistical tools provided by the video website YouTube (you can find more information HERE);

 • Digital advertising tools from Trade Desk Inc. (you can find more information HERE);

 • Advanced ad targeting tools from Xaxis, LLC (you can find more information HERE).

HOW CAN YOU SET COOKIES?

You can set cookies via our cookie bar. You can change your settings at any time via a permanent link placed on the Website. However, if you do not allow us to use basic cookies, some features of the Website may not function as they should.

 

You can also refuse cookies in general or to enable only some types of cookies (depending on your browser type) via your internet browser. You can find the cookie settings for the most commonly used browsers via the following links:

CONNECTING TO SOCIAL MEDIA

Social media buttons are placed on our Website mainly to allow interaction with social media, to make the Website more interesting for you as a user. A connection to the relevant social network will only be made if you click on the relevant button. In such a case, your web browser will initiate a connection to the servers of the respective social media.

_______________________________________

We may change the use of cookies depending on the technologies available and in order to improve user experience and informedness; therefore, if you wish to do so, please read this notice again from time to time.

For more information on the processing of personal data, please read our Privacy Policy.

 

Zásady použití cookies

Při návštěvě a používání těchto webových stránek („Webové stránky“) se ve vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“). Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

NEZBYTNÉ COOKIES

Při návštěvě a používání Webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit Webové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

PREFERENČNÍ COOKIES

Preferenční soubory cookies shromažďují informace o vašich volbách a preferencích a umožňují nám zapamatovat si jazyk či jiné Vaše lokální nastavení a podle toho přizpůsobit Webové stránky.

STATISTICKÉ COOKIES

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi.

Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na našich Webových stránkách můžeme využívat následující marketingové nástroje:

 • Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických funkcí (bližší informace ZDE);

 • Doplňkové služby Hotjar, které v rámci optimalizace Webových stránek můžou zpracovávat informace o uživateli (bližší informace ZDE);

 • Adform –nástroj, který používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby uživatel viděl stejnou reklamu vícekrát (bližší informace ZDE);

 • Marketingové nástroje společnosti Seznam.cz, a.s., které umožňují realizovat reklamu zobrazovanou ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz. (bližší informace ZDE);

 • Marketingové nástroje společnosti Facebook Ireland Ltd. Pro cílení a zobrazování reklamy(bližší informace ZDE a ZDE);

 • Nástroje společnosti Sailthru, Inc. Pro cílení a zobrazování reklamy (bližší informace ZDE);

 • Marketingové a statistické nástroje poskytované internetovým serverem pro přehrávání videí YouTube (bližší informace ZDE);

 • Nástroje pro digitální reklamu společnosti Trade Desk Inc. (bližší informace ZDE);

 • Pokročilé nástroje pro cílení reklamy společnosti Xaxis, LLC (bližší informace ZDE).

JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES?

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Webových stránkách. Pokud nám však nepovolíte použití základních cookies, některé funkce Webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:       

PROPOJENÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Webových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom Webové stránky učinili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

_______________________________________

Vyžití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto si v případě zájmu toto poučení čas od času opět pročtěte.

Pro další informace o zpracování osobních údajů navštivte naše Zásady zpracování osobních údajů.

 

SÜTI HASZNÁLATI ALAPELVEK

 

Jelen weboldal (Weboldal) meglátogatása és használata során süti fájlok vagy más technológiák, például pixelek (együttesen sütik”) aktiválódnak az eszközén. Tartalmukat tekintve a sütik olyan kisméretű fájlok, amelyek arra szolgálnak, hogy azonosítókat és egyéb információkat tároljanak, illetve fogadjanak azon számítógépekről, telefonokról és egyéb eszközökről, amelyek segítségével Ön belép a Weboldalra, és amelyek segítenek minket az általunk kínált szolgáltatások nyújtásában, védelmében és javításában.

A sütik használata lehetővé teszi számunkra, hogy az igényeinek és érdeklődésének legmegfelelőbb tartalmat és szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információkat rögzítsünk a Weboldalon tett látogatásáról, és használatuk megkönnyíti, illetve felgyorsítja a következő látogatását.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

SZÜKSÉGES SÜTIK

Amennyiben Ön kizárólag információszerzés céljával látogatja és használja a Weboldalt, azaz nem regisztrál be, illetve nem adja a hozzájárulását, kizárólag olyan adatokat gyűjtünk, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek, és amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Weboldalt megjeleníthessük Önnek, valamint hogy garantálhassuk a használat stabilitását és biztonságát.

PREFERENCIA SÜTIK

A preferencia sütik az Ön választásairól és preferenciáiról gyűjtenek információkat, valamint lehetővé teszik a számunkra, hogy megjegyezzük a nyelvi vagy egyéb helyi beállításait, és ehhez igazítsuk a Weboldalt.

STATISZTIKAI SÜTIK

Ezek a sütik a Weboldal működésének javítására szolgálnak. Lehetővé teszik a számunkra, hogy beazonosítsuk és nyomon kövessük a látogatók számát, valamint hogy nyomon kövessük, miként használják a látogatók a Weboldalt. Segítségükkel javíthatjuk a Weboldal működését, például megkönnyítik a felhasználók számára, hogy megtalálják, amit keresnek. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Ön személyazonosságának egyértelmű beazonosítására szolgáló adatokat.

Ezen eszközök segítségével elemezzük és rendszeresen javítjuk Weboldalunk működését. A kapott statisztikákat felhasználhatjuk a felhasználói élmény javítására, miként arra is, hogy a Weboldalon tett látogatását érdekesebbé tegyük Ön, mint felhasználó számára.

MARKETING SÜTIK

Célzott reklámok, azaz marketing- és reklámüzenetek említett preferenciáknak megfelelő megjelenítése céljával (harmadik felek oldalain is) a Weboldal felhasználói preferenciáinak nyomon követésére használatosak.

A marketing sütik külső cégek eszközeit használják. A szóban forgó sütik használatára részünkről csak az Ön hozzájárulásával kerül sor.

Weboldalunkon a következő marketingeszközöket használhatjuk:

 • A Google Analytics reklámfunkciói túlmutatnak az alapvető elemzési funkciókon (további információk ITT olvashatók);

 • A Weboldal optimalizálása részeként a felhasználói információkat potenciálisan feldolgozó további Hotjar szolgáltatások (további információk ITT olvashatók);

 • Adform – sütiket felhasználó eszköz a felhasználó számára releváns hirdetések megjelenítéséhez, a kampányteljesítmény-jelentések javításához vagy annak megakadályozásához, hogy a felhasználó ugyanazt a hirdetést többször lássa (további információk ITT olvashatók);

 • A Seznam.cz, a.s. részvénytársaság marketingeszközei, amelyek lehetővé teszik a reklámok keresőmotorokban, valamint a Seznam.cz tartalmi és partneri hálózatában történő megjelenítését. (további információk ITT olvashatók);

 • Facebook Ireland Ltd. marketingeszközök reklámok célzásához és megjelenítéséhez (további információk ITT és ITT olvashatók);

 • Sailthru, Inc. eszközök reklámok célzásához és megjelenítéséhez (további információk ITT olvashatók);

 • YouTube videó streaming szolgáltatás által biztosított marketing és statisztikai eszközök (további információk ITT olvashatók);

 • Trade Desk Inc. digitális hirdetési eszközök (további információk ITT olvashatók);

 • Xaxis, LLC fejlett reklámcélzó eszközei (további információk ITT olvashatók).

SÜTI BEÁLLÍTÁSOK?

A sütik beállítására a süti lécünk segítségével nyílik lehetősége. Beállításait bármikor megváltoztathatja a Weboldalon tartós jelleggel elhelyezett link segítségével. Amennyiben nem engedélyezi számunkra az alapvető sütik használatát, előfordulhat, hogy a Weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.

Internetes böngészőjén keresztül a sütiket általánosságban is elutasíthatja, esetleg beállíthatja csak egyes sütik aktiválását (internetes böngészője típusától függően). A leggyakrabban használt böngészők süti beállításait az alábbi linkeken találja:       

CSATLAKOZÁS KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOKHOZ

A közösségi hálózatok gombjait azért helyeztük el a Weboldalunkon, hogy lehetővé tegyük az interakciót e közösségi hálózatokkal, valamint hogy a Weboldal érdekesebbé váljon az Ön, mint felhasználó számára. Egy konkrét közösségi hálózathoz csak akkor csatlakozik, ha aktívan rákattint a megfelelő gombra. Ez esetben a webböngészője kapcsolatot kezdeményez az adott közösségi hálózat szervereivel.

_______________________________________

A rendelkezésre álló technológiák függvényében, valamint a felhasználói élmény és a tájékoztatás javítása érdekében a sütik használatát megváltoztathatjuk, ezért érdeklődés esetén, kérjük, időről időre olvassa el újra ezt a tájékoztatót.

A személyes adatok feldolgozásával, valamint az Ön jogaival kapcsolatos további információkat az Adatvédelmi Szabályzatunkban találja.

 

GRUNDSÄTZE DER VERWENDUNG VON COOKIES

Während du diese Webseite (die „Webseite“) besuchst und nutzt, werden auf deinem Gerät Cookies oder andere Technologien, wie z. B. Pixel (nachfolgend gemeinsam als „Cookies“ bezeichnet) aktiviert. Cookies sind kleine Dateien, die zum Speichern und zur Aufnahme von Identifikatoren und anderen Informationen über Computer, Handys und sonstige Geräte dienen, mit denen du auf die Webseite zugreifst. Sie helfen uns dabei, die angebotenen Services bereitzustellen, zu schützen und zu verbessern.

Dank der Nutzung von Cookies können wir dir Inhalte und Services bieten, die deinen Bedürfnissen und Interessen entsprechen. Mithilfe von Cookies können Informationen über deinen Besuch auf der Webseite aufgezeichnet werden. Dank ihrer Verwendung wird dein nächster Besuch auf dieser Webseite angenehmer und schneller sein.

WELCHE ARTEN VON COOKIES VERWENDEN WIR?

NOTWENDIGE COOKIES

Wenn du die Webseite nur zu Informationszwecken besuchst und nutzt, d.h. wenn du dich nicht registrierst oder uns keine Zustimmung erteilst, sammeln wir nur jene Daten, die dein Browser an unseren Server weitergibt; dies ist zur Anzeige der Webseiteninhalte sowie zur Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit bei Nutzung der Webseite erforderlich.

PRÄFERENZ-COOKIES

Präferenz-Cookies sammeln Informationen über deine Auswahl und Präferenzen. Sie ermöglichen uns, deine Sprache oder andere lokale Einstellungen zu speichern und die Webseite entsprechend daran anzupassen.

STATISTIK-COOKIES

Diese Cookies sollen die Funktionsfähigkeit der Webseite verbessern. Sie ermöglichen uns, die Anzahl der Besucher festzustellen, zu erkennen und zu verfolgen, wie die Besucher die Webseite nutzen. Weiters helfen sie uns dabei, die Art und Weise, wie die Webseite funktioniert, zu verbessern, z. B. ermöglichen sie den Benutzern einfacher das zu finden, wonach sie suchen. Die Cookies sammeln jedoch keine Informationen über dich, die dich eindeutig identifizieren könnten.

Mithilfe dieser Instrumente analysieren und verbessern wir regelmäßig die Funktionsfähigkeit unserer Webseite. Anhand der gewonnenen Statistiken können wir die Benutzererfahrung verbessern und deinen Webseitenbesuch interessanter gestalten.

MARKETING-COOKIES

Sie werden zur Verfolgung der Präferenzen von Benutzern der Webseite für gezielte Werbung eingesetzt, d.h. zum Zweck der Anzeige von Marketing- und Werbemitteilungen (auch auf den Webseiten von Dritten) im Einklang mit diesen Präferenzen.

Marketing-Cookies nutzen Drittanbieter-Tools und werden nur nach deiner Zustimmung verwendet.

Auf unserer Webseite können folgende Marketinginstrumente eingesetzt werden:

 • Google Analytics-Werbefunktionen über die analytischen Grundfunktionen hinaus (nähere Informationen HIER);

 • Zusätzliche Services von Hotjar, die im Rahmen der Optimierung der Webseite Informationen über Benutzer verarbeiten können (nähere Informationen HIER);

 • Adform – ein Instrument, das die Cookie-Dateien nutzt, um benutzerrelevante Werbung anzuzeigen, um die Übersicht über die Leistungen der Kampagnen zu verbessern oder um zu vermeiden, dass der Benutzer die gleiche Werbung mehrmals sieht (nähere Informationen HIER);

 • Marketinginstrumente von Seznam.cz, a.s., die die Anzeige von Werbung in Suchmaschinen und im Inhalts- und Partnernetzwerk Seznam.cz ermöglichen (nähere Informationen HIER);

 • Marketinginstrumente von Facebook Ireland Ltd. für Targeting und zur gezielten Anzeige von Werbemitteln (nähere Informationen HIER und HIER);

 • Instrumente von Sailthru, Inc. für Targeting und zur gezielten Anzeige von Werbemitteln (nähere Informationen HIER);

 • Marketinginstrumente und statistische Tools der Videoplattform YouTube (nähere Informationen HIER);

 • Instrumente für digitale Werbung von Trade Desk Inc. (nähere Informationen HIER);

 • Fortgeschrittene Instrumente von Xaxis, LLC für gezielte Werbung (nähere Informationen HIER).

WIE KANNST DU DIE COOKIES EINSTELLEN?

Cookies kannst du über die bereitgestellte Cookie-Leiste einstellen. Deine Einstellungen kannst du jederzeit über einen permanenten Link auf der Webseite ändern. Falls du uns die Verwendung von essenziellen Cookies nicht erlaubst, könnten einige Funktionen auf der Webseite nur eingeschränkt verfügbar sein.

Du kannst Cookies auch ganz ablehnen oder mithilfe deines Browsers (je nach Browsertyp) nur einige davon aktivieren. Die Cookie-Einstellungen der am häufigsten benutzten Browser findest du unter folgenden Links:       

VERBINDUNG ZU SOZIALEN NETZWERKEN

Die Buttons von sozialen Netzwerken sind auf unserer Webseite vor allem aufgrund der Möglichkeit zur Interaktion mit diesen vorhanden. So können wir die Webseite für dich als Benutzer interessanter gestalten. Eine Verbindung mit dem jeweiligen sozialen Netzwerk wird nur hergestellt, wenn du den Button aktiv anklickst. In diesem Fall leitet dein Browser eine Verbindung zu den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks ein.

_______________________________________

Abhängig von den zur Verfügung stehenden Technologien und zum Zweck einer besseren Nutzererfahrung sowie einer besseren Informiertheit der Benutzer können wir die Nutzung von Cookies ändern. Daher empfehlen wir dir, diese Belehrung im Falle eines bestehenden Interesses von Zeit zu Zeit wiederholt durchzulesen.

Für nähere Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten besuche bitte unsere Grundsätze der Verarbeitung der personenbezogenen Daten.